Výuková edice manamana

Výukovou edici manamana vydává Knižní stezka k dětem, z. s., v koedici s nakladatelstvím Meander. Edice manamana je zaměřená na vyprávění biblických příběhů ilustrovaných velmi mladými výtvarníky. Edice manamana nepředkládá biblické texty dětskému čtenáři za každou cenu, tedy i za cenu nepřiměřené velkého zjednodušení nebo zastření původního smyslu textu, ale snaží se jen o úpravy citlivé. Organickou součástí biblických adaptací edice manamana jsou tvořivé otázky a úkoly pro děti, a to ke každé z knížek. Věříme, že edicí manamana přispíváme nejen k radosti ze čtení a poznávání, ale také k povědomí o základech evropské vzdělanosti a humanismu, na nichž stojí naše civilizace…

Výuková řada nemá primárně charakter šíření náboženského obsahu. Zpracování Starého a Nového zákona pro dětské čtenáře chápeme jako přínosné a edukativní příběhy, které odkazují ke kořenům naší civilizace. Naším projektem se snažíme přispívat nejen k radosti ze čtení a poznávání, ale také k povědomí o základech evropské kultury. Ilustrační zpracování biblických příběhů pomáhá dětem chápat svět a lidi kolem z historické perspektivy. Příběhy zároveň zpracovávají témata, s nimiž se potýkají děti také ve svých životech – boj dobra se zlem, jak se vypořádat s nespravedlností, proč dávat přednost dobru před vlastními zájmy apod. Na rozdíl od pohádek mají příběhy Starého a Nového zákona hlubší rozměr, širší edukativní záběr a odkazují k obecným hodnotám a historii naší kultury.
Spolupracujeme s řadou důležitých ilustrátorů. Pro zpracování ilustrací manamana jsme si zvolili mladé talentované české ilustrátory. Tímto způsobem se jím dostává možnosti profesionální realizace po ukončení studií, rozšiřování jejich portfolia a vytváření nových pracovních i kreativních možností. V mladé generaci ilustrátorů vidíme veliký potenciál, o kterém nás i naše čtenáře přesvědčili při práci na ilustracích manamana.
Do konce roku 2018 vyšla již kompletní starozákonní část edice:

 

1 Stvoření světa / Monika Novotná
2 Kain a Ábel / Ester Nemjó
3 O potopě světa / Petra Josefína Stibitzová
4 Babylónská věž / Lenka Žampachová
5/I Abrahám a Lot / Kristina Fingerland
5/II Abrahám a Izák / Jakub Kouřil
6/I Izák a Rebeka / Taja Spassková
6/II Ezau a Jákob / Saki Matsumoto
7 Josef a jeho bratři / Lucie Šatková
8 Mojžíš a faraon / Žofie Matějková
9 Přechod Rudým mořem / Nikola Logosová
10 Desatero přikázání / Marie Štumpfová
11 Archa úmluvy / Kateřina Kozlíková
12 Samson a Dalila / Jakub Bachorík
13 Samuel a Saul / Anna Kulíčková
14 David a Goliáš / Nikola Hoření
15 Šalamoun králem / Laura Hédervári
16 Eliáš / Margarita Khavanski
17 Daniel v jámě lvové / Štěpánka Jislová
18 Jonáš a velryba / Alžběta Zemanová
19 Ester / Anna Niklová
20 Bůh zkouší Jóba / Marcela Konárková

 

Součástí každé knihy edice (kromě prvních 5 knih vydaných v roce 2017) je soubor úkolů procvičujících nejen porozumění a pozornost žáků, ale i jejich kreativní schopnosti, ať už spisovatelské, nebo ilustrátorské. Součástí těchto pracovních listů jsou i otázky nebo úkoly zaměřené na tvořivé hledání informací a úkoly zaměřené na všeobecný rozhled. Otázky a úkoly jsou navrženy tak, aby zaujaly pozornost pokud možno všech dětí ve třídě v souladu s principy inkluze i různého zaměření dětí. (Například porovnávání starověkých míst s těmi dnešními.) Navržené otázky a úkoly učiteli pomohou snadno propojit biblická vyprávění s tématy a otázkami současného světa.
Edice vychází za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Státního fondu kultury České republiky a projektu Čtení pomáhá.

 

Novozákonní část edice manamana

V roce 2020 vyšlo prvních 9 titulů novozákonních příběhů a v roce 2021 plánujeme vydání všech zbývajících titulů Nového zákona. 

Zvěstování Panny Marie / Katka Kozáková
Narození Ježíše / Tereza Šiklová
Útěk do Egypta / Jana Vobořilová
Jan Křtitel / David Dolenský
Pokušení na poušti / Martin Atanasov
Svatba v Káně Galilejské / Darja Čančíková
7Ježíšovy zázraky / Katarina Kratochvílová
Vyvolení dvanácti apoštolů / Marie Novotná
Kázání na hoře / Jakub Mikuláštík 
10 Ježíš utiší bouři / Dávid Valovič 
11 Dcera Jairova / Viktorie Černegová 
12 Nasycení pětitisícového zástupu / Anastasie Stročková 
13 Vzkříšení Lazara / M. aka Janazapa
14 Cesta do Jeruzaléma / M. aka Janazapa
15 Jidášova zrada / Dora Čančíková
16 Poslední večeře Páně / Dora Čančíková
17 Petrovo zapření / Dita Stuchlíková
18 Ukřižování / Tereza Marianová
19 Vzkříšení / Alice Brotánková
20 Počátky církve v Jeruzalémě / Alice Brotánková
21 Pavlovy cesty / Dora Dutková
22 Listy Petrovy / Dora Dutková
23 Zjevení Janovo / Monika Novotná